Student Portal

Αναγνώριση Πτυχίων

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που προέρχονται από συνεργασίες Κολλεγίων με ξένα Πανεπιστήμια

Σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που προέρχονται από συνεργασίες κολλεγίων με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών, σύμφωνα με το νόμο 4635/2019, άρθρα 168-170, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Τεύχος Α την 30/10/19, ρυθμίζονται θέματα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων κολλεγίων, και επιβεβαιώνεται η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των πτυχίων τόσο Bachelor (τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας) όσο και Master. Η αναγνώριση καλύπτει τόσο να νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα (δικηγόροι, μηχανικοί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι) όσο και τα ελεύθερα καλύπτοντας πλήρως τις σπουδές του δικού μας ενδιαφέροντος (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Ναυτιλιακά, Ξενοδοχειακά, Επιστήμη Υπολογιστών κλπ).

Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο, οι κάτοχοι τέτοιων πτυχίων εξομοιώνονται επαγγελματικά με τους πτυχιούχους ελληνικών ΑΕΙ. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με τον νόμο, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος. Πολύ πρόσφατα με το νόμο 4653/2020, άρθρο 50, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12 Τεύχος Α την 24/01/20, οι έχοντες αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας μπορούν να προσληφθούν και σε ακαδημαϊκές θέσεις όπου απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Με άλλα λόγια, οι απόφοιτοι, εφόσον αποκτήσουν την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου τους, μπορούν να προσλαμβάνονται, αμείβονται, προάγονται ως πτυχιούχοι ή κάτοχοι μάστερ τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ασφαλώς όταν κάνετε κάποια αίτηση για διαγωνισμό ΑΣΕΠ, να ελέγχετε αν για πτυχία εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας. Ο νόμος ουσιαστικά επιβάλει στην προκήρυξη να αναφέρονται και τα δύο εναλλακτικά.

Το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν οι απόφοιτοι μας είναι να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά δημόσια ΑΕΙ, όπου εξακολουθεί να απαιτείται η αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, την οποία δεν δικαιούνται τα πτυχία μας.

Η αναγνώριση δεν είναι αυτόματη αλλά γίνεται μέσα από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας. Για διευκόλυνση σας βρείτε πληροφορίες στο παρακάτω link: https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layo... 

Στην ανακοίνωση του ΑΤΕΕΝ αναφέρεται ότι, το αντίγραφο πτυχίου και το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων με αναλυτική βαθμολογία (official transcript ή diploma supplement) υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια προς τούτο αρχή του κράτους προέλευσης των εγγράφων. Στη δική μας περίπτωση, αρμόδια αρχή προς τούτο είναι, είτε η Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ είτε το Βρετανικό Συμβούλιο.

Το Μεταφραστικό του ΥΠΕΞ, επικυρώνει και μεταφράζει επίσημα έγγραφα, με ειδική σφραγίδα στο πίσω μέρος της μετάφρασης όταν υπάρχει Apostille στο πρωτότυπο έγγραφο. Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και τα έξοδα του Apostille, προτιμήστε την πιστοποίηση γνησιότητας του πρωτοτύπου και επίσημη μετάφραση από το Βρετανικό Συμβούλιο.

Ο οδηγός σπουδών (syllabus) το οποίο περιλαμβάνει  παρουσίαση των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί, κατατίθεται στα αγγλικά, εκτός αν ζητηθεί μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από το ΑΤΕΕΝ.

  • Αν είστε πρόσφατοι απόφοιτοι University of Plymouth, έχετε ήδη στην κατοχή σας από την αποφοίτηση, το πτυχίο και το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων με αναλυτική βαθμολογία (diploma supplement). Όσον αφορά το syllabus, ζητείστε το από το κολλέγιο.
  • Στην περίπτωση που είστε απόφοιτοι London Guildhall / London Metropolitan University, και δεν έχετε κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, π.χ. syllabus, πρέπει να το ζητήσετε από το πανεπιστήμιο www.londonmet.ac.uk/ROPR 

Περισσότερες πληροφορίες για London Guildhall / London Metropolitan University στο email:  simon.williams@londonmet.ac.uk 

Το Βρετανικό Συμβούλιο θα επικυρώσει και μεταφράσει το αντίγραφο πτυχίου, transcript, diploma supplement.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Βρετανικό Συμβούλιο: https://www.britishcouncil.gr/

Τέλος, για την έκδοση του παράβολου θα πρέπει να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gsis.gr/e-paravolo 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2107253783 ή μέσω email kkontou@bca.edu.gr